Priručnik BTwin 300 Nosač za bicikl

Trebate priručnik za svoj BTwin 300 Nosač za bicikl? U nastavku možete pogledati i besplatno preuzeti PDF priručnik na hrvatskom jeziku. Ovaj proizvod trenutno ima 1 često postavljano pitanje, 2 komentara i 4 glasova s ​​prosječnom ocjenom proizvoda 50/100. Ako ovo nije priručnik koji želite, kontaktirajte nas.

Vaš je proizvod neispravan i priručnik ne nudi rješenja? Otvorite Repair Café za besplatne usluge popravka.

Priručnik

Loading…

20
Réf. imp. : 056698/A18-2
Ref pack : 880.617
58 cm / 22,8 inch
75 cm / 29,5 inch
51 cm / 20 inch
75 cm / 29,5 inch
51 cm / 20 inch
5 kg
11 lbs
29"
16"
3x
x15 kg
max. 45 kg
X Y (mm)
ALFA ROMEO
156 Sportwagon 5 03/02 -> C0 B 0 520
AUDI
A3 SPORTBACK 5 04 -> 01/13 C2 AB 0 280
A4 ALLROAD 5 05/09 -> C0 B 0 310
A4 Avant 5 05/08 -> C0 D 0 310
A4 Avant 5 11/04 -> 04/08 C0 AB
0 275
A4 Avant 5 96 -> 07/01 C1 AB 0 345
A5 SPORTBACK 5 09 -> C0
0
455
A6 ALLROAD 5 06/06 -> 04/12 C0 AB 0 310
0
6
/
2
0
0
8
XP R18-904-4
1
TRUNK BIKE RACK 300
PORTE VÉLO HAYON 300
km/h
110
4 Boulevard de Mons - BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex - France
ﺎ
ﺔﻼﻟ
1)
ﻗ

ﺘ
ﺞﺘﻠﻟ
ﻰﺮﻳ
ﺮﻗ
ﺎﺗ
ﺔﻼ ﺮﻳﺘﻟ ﺎﻴﻠﻌﺗ ﻴﻛﺮﺘﻟ ﺄ ﺎﻠﻴﺎﻔﺗ .
ﻔﺘ  ّﻴﺘﻛﻟ ﻼ ﻛ ﺮﺘﻓ ﺔﻴﻼ ﺞﺘﻟ.
2)
B’TWIN ﻴﻟ ﺔﻟ ﻋ  ﺎﻛ
ﺔﻘﻠﻌﺘ ﺮﻟﺎ  ﺮﻷ ﻲﺘﻟ ﻠ ُ   
 ﺎﻛﻠﺘ  ﺘﻻ ﻲﻟ ﻟ ﺞﺘﻟ 
ﻗ ﺎﻟ    ﺮ .
3)
ﺞﺘﻟ ﻌُ ﺘﻼﻟ ﻲﺘﻴﻟ ﻘﻓ . ﺘﺗ
ﺞﺘﻟ ﻲﻓ  ﺎ ﺎﺗ ﺮﻴﺄﺗ  ﻲﺗﺎ .
4)
ﺎ  ﺔﻴﻟ ﺮﺘ ﺞﺘﻟ ﻛﺄﺘﻟ  
ﻊﻴ ﺎﻻ ﻳﻟ ﺘﻳ ﺞﺘﻟ ﻴﻌﻠ ﻰﻠﻋ
ﺔﻴﻔﻴﻛ ﻪﺘ ﻛ ﺮﻳﺘﻟ ﺔﺎﻟ ﺎﻌﺘﻻﺎ .
5)
ﺔﻟ ﻴﺮﺘﻟ ﺎ ﺎﻹ ﺔﺎﻟ
ﺞﺘﻟﺎ ﻳ  ﻛﺗ ﺮﺎ  .ﻛﺄﺗ  
ﺔﻟﻟ ﻘﺗ ﺎﺎﻔﺈ .
6)
ﻗ ﺮﻔﻟ  ّ ﻔ ﻛﺄﺘﻟ  ﻋ ﻊﻴ
ﺎﻹ ﺔﻴﻟ.
7)
ﺎﺘ  ﺞﺘﻟ ﻳﺰﻳ   ﻛﺗﺎﻴ ﻗ ﻳﺰﺗ
ﺎﻟ  ﺎﺮﻋ /  ﺎﻋﺎﻔﺗ .ﺔﻟﻟ
ﺰﻟ ﺞﺘﻠﻟ ﺔﺎﻟ ﻋ ﺎﺎﻴﻗ ﺎﻴﻟ ﻳ 
ﻛﺗ ﺔﻼ ﺎﻴﻠﻌﺘﻟ ﻟ ﺔﻴﻠﻟ ﺔﻘﻟ ﻳ
 ﻛﺗ ﺘّ ﺜ ﻛﻟﺎ ﺎﻟ . ﻳ  ﺮﺛﺗ
ﺔﻟﻔﻛ ﻻ ﻼﻠﻟ ﺔﻼﻟ ﻪﻴﺘﻠﻟ 94/20/CE
 ﺦﻳﺎﺗ 30 ﺎﻳ/ﻳﺎ 1994 ﻲﺘﻟ ﺎﻳﻟ ﺮﻛ
 ﺮﻘ 50 ﻠ (1.97  .)
25) ﻛﻟ ﺔ ﺔ ﺔﺎ ﺎ ﻛﺄﺗ  ﺔﻼ
ﻛﺘ ﺞﺘﻠﻟ .ﺔﻟﺎ ﺎﺘﻠﻟ ﻲﺘﻟ ﻠﺗ ﺎ 
ﺮﻛﻟ ﻛﻳ ﺔﻓﺎ ﻴﻗ ﻲﻓﺎ (ﺎﻴﺘ )ﻰﻠﻋ
ﺔﻟ   ﻛﺘﻟ  ﺎﺘﻴﺜﺗ ﻰﻠﻋ ﺞﺘﻟ .
26)  ﺞﺘﻟ ّ ﺰ ﺎ ﺮﺗ ﺢﻳ ﻟﺎ
ﻰﻟ  ﺎﻴﻟ ﻲﻓ ﻌ ﺎﻴﻟ .ﻌ
ﻟﺎﻴ  ﻌ  ﻼﻟ ﺢﺗ
ﺘﻻﺎ ﺢﻴﻟ ﻟ ﺔﻔﻴﻟ .
27)
ﻷ ﺎﻏ  ﺎﻌﻟ ﻲﻔﻠﻟ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﻟ ﻛﻳ
ﺎً ً  ﻌﺗ ً ﻴﻟ ﺔﻟ ﺔﺰ
ﺞﺘﻟ   ﺰ ﺮ  ﺞﺘﻟ ﻲﻓ ﺔﻴﻌ ﻛﻳ
ﺎﻴﻓ ﺎًّﺮ ﺮﺎ ﻟ ﺎﻐﻟ ﺎﻟ .
28)
 ﺎﻛ ﺎﻴﻟ ﺰ ﺎ ﺢﺘﻓ ﻲﺎﻘﻠﺗ
ﻟ ﺎﻴﻟ ﺎﻛ ﺞﺘﻟ ﺎﻛﺮ ﻓ ﺘﻟ
ﻲﻓ  ﺔﻟﺎﻟ ﻪﻔﻴﻗﺗ.
ﺔﺎﻴﻟ
ﺮﻳﺘﻟ
29)
ﻳ ﺘ  ﺔﻌﻗ ﺮﺘ  ﺔﻔﻟﺎﺗ ﻛ
ﻓ .ﻴﻘﺘﻟ ﺮﻟ  ﻗ B’TWIN ﻘﻓ
ﻠ
ﺢﻴﻠﺘﻟ

ﺞﺘﻟ
.
ﺔﻟﻔﻛ
ﻻ
ﻼﻠﻟ
ﺔﻼﻟ
ﻪﻴﺘﻠﻟ
94/20/CE
 ﺦﻳﺎﺗ 30 ﺎﻳ/ﻳﺎ 1994 ﻲﺘﻟ ﺎﻳﻟ ﺮﻛ
 ﺮﻘ 50 ﻠ (1.97  .)
25)
ﻛﻟ ﺔ ﺔ ﺔﺎ ﺎ ﻛﺄﺗ  ﺔﻼ
ﻛﺘ ﺞﺘﻠﻟ .ﺔﻟﺎ ﺎﺘﻠﻟ ﻲﺘﻟ ﻠﺗ ﺎ 
ﺮﻛﻟ ﻛﻳ ﺔﻓﺎ ﻴﻗ ﻲﻓﺎ (ﺎﻴﺘ )ﻰﻠﻋ
ﺔﻟ


ﻛﺘﻟ

ﺎﺘﻴﺜﺗ
ﻰﻠﻋ
ﺞﺘﻟ
.
26)  ﺞﺘﻟ ّ ﺰ ﺎ ﺮﺗ ﺢﻳ ﻟﺎ
ﻰﻟ  ﺎﻴﻟ ﻲﻓ ﻌ ﺎﻴﻟ .ﻌ
ﻟﺎﻴ  ﻌ  ﻼﻟ ﺢﺗ
ﺘﻻﺎ ﺢﻴﻟ ﻟ ﺔﻔﻴﻟ .
27) ﻷ ﺎﻏ  ﺎﻌﻟ ﻲﻔﻠﻟ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﻟ ﻛﻳ
ﺎً ً  ﻌﺗ ً ﻴﻟ ﺔﻟ ﺔﺰ
ﺞﺘﻟ   ﺰ ﺮ  ﺞﺘﻟ ﻲﻓ ﺔﻴﻌ ﻛﻳ
ﺎﻴﻓ ﺎًّﺮ ﺮﺎ ﻟ ﺎﻐﻟ ﺎﻟ .
28)  ﺎﻛ ﺎﻴﻟ ﺰ ﺎ ﺢﺘﻓ ﻲﺎﻘﻠﺗ
ﻟ ﺎﻴﻟ ﺎﻛ ﺞﺘﻟ ﺎﻛﺮ ﻓ ﺘﻟ
ﻲﻓ  ﺔﻟﺎﻟ ﻪﻔﻴﻗﺗ.
ﺔﺎﻴﻟ
ﺮﻳﺘﻟ
29) ﻳ ﺘ  ﺔﻌﻗ ﺮﺘ  ﺔﻔﻟﺎﺗ ﻛ
ﻓ .ﻴﻘﺘﻟ ﺮﻟ  ﻗ B’TWIN ﻘﻓ
ﻠ ﺢﻴﻠﺘﻟ  ﺞﺘﻟ .
ﺔﻟﻟ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﻟ ﺔﻴﻔﻠﻟ .
8) ﻳ ﺎﺘﻹ ﻟ ﻳﻌﺘﻟ ﺎﻟ ﻲﻓ 
ﺎﻴﻟ ﻰﻠﻋ ﻳﺮﻟ  ﻻ ﺮﺘﻘﻳ ﻰﻠﻋ
ﻻﺎﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟ :ﺎﻋ ﺎﻳﺮﻟ ﺮﻔﻟ ﺎﻔﺘﻟﻹ
ﻌﻟ ﻰﻟ ﻟ ﺔﻓﺎﻟ ﻴ ﺎﻴﻟ ...
9) ﻳ ﺔﻼ ﻛﺗﺎﻴﻗ  ﺔﻟﻟ ﺔﻟﻘﻟ
ﺎﻘﻌﻟ ﻲﺘﻟ ﺎﺗ .ﻌﻗﺗ ﻌﻟ .ﺔﻋﺮﻟ
ﻘﻟ ﻟ ﺎ ﻟ  ﺞﺘﻟ ﻲ 110
ﻠﻛ/ﺔﻋﺎﻟ (70 ﻴ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻟ .)ﻛ ﺔﻋﺮ
ﻗ ﻎﻠﺗ 20 ﻠﻛ/ﺔﻋﺎﻟ (12 ﻴ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻟ )
ﻟ ﻋ ﺎ ﻳﺮﻟ ﺎ ﺔﻋﺮﻟ 
ﻟ ...
10) ﻳ  ﻛﻳ ﺞﺘﻟ ﻪﺘﻟ ﻴﺘﺜ ﻛ ﺎﻛ
ﻰﻠﻋ ﺗﺎﻴ .ﻳ ﺎﻴﻘﻟ  ﺎ ﻴﺜﺘﻟ ﺔﻳﺎﻌ
ﺔﻗ :ﻳ ﺎﻴﻻ ﻰﻟ ﺎﻴﻠﻌﺗ ﻟ ﺔﻘﻓﺮﻟ ﻲﻓ
ﺎﻴﻠﻌﺗ ﻴﻛﺮﺘﻟ .
11)
ﻳ ﺎﻘ ﺮﻛ ﻟ ﺔﻔﻴ ﺎًﺗ  
ﻳ.
12)
ﻛ ﺞﺘﻟ ً ﻗ ﻼﻹ ﻛ 
ﻼ ﺔﻠﺮﻟ ﻛﺄﺗ  ﺔﻴﻌ ﻴﻟﻟ ﺔﻘﻠﻌﻟ
ﻷ ﺮﻷ ﺔﺎﻟ ﻴﺜﺘﻟﺎ .ﻴﻋ ﻟ ﻲﻓ
ﺔﻟﺎ ﺔﺎﻟ ﻰﻟ ﻟ  ﻲﻓ ﺔﻟﺎ ﻋ ﺎﺛ ﺔﻟ
ﺞﺘﻟ ﻲﻓ ﺎﺎﻛ  ﻋ ﺎﺛ ﺞﺘﻟ ﺔﻟﺎ ﺎﻴﻠﻟ .
ﺔﻟﻟ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﻟ ﺔﻴﻔﻠﻟ .
8)
ﻳ ﺎﺘﻹ ﻟ ﻳﻌﺘﻟ ﺎﻟ ﻲﻓ 
ﺎﻴﻟ ﻰﻠﻋ ﻳﺮﻟ  ﻻ ﺮﺘﻘﻳ ﻰﻠﻋ
ﻻﺎﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟ :ﺎﻋ ﺎﻳﺮﻟ ﺮﻔﻟ ﺎﻔﺘﻟﻹ
ﻌﻟ ﻰﻟ ﻟ ﺔﻓﺎﻟ ﻴ ﺎﻴﻟ ...
9)
ﻳ ﺔﻼ ﻛﺗﺎﻴﻗ  ﺔﻟﻟ ﺔﻟﻘﻟ
ﺎﻘﻌﻟ ﻲﺘﻟ ﺎﺗ .ﻌﻗﺗ ﻌﻟ .ﺔﻋﺮﻟ
ﻘﻟ ﻟ ﺎ ﻟ  ﺞﺘﻟ ﻲ 110
ﻠﻛ/ﺔﻋﺎﻟ (70 ﻴ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻟ .)ﻛ ﺔﻋﺮ
ﻗ ﻎﻠﺗ 20 ﻠﻛ/ﺔﻋﺎﻟ (12 ﻴ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻟ )
ﻟ ﻋ ﺎ ﻳﺮﻟ ﺎ ﺔﻋﺮﻟ 
ﻟ
...
10) ﻳ  ﻛﻳ ﺞﺘﻟ ﻪﺘﻟ ﻴﺘﺜ ﻛ ﺎﻛ
ﻰﻠﻋ ﺗﺎﻴ .ﻳ ﺎﻴﻘﻟ  ﺎ ﻴﺜﺘﻟ ﺔﻳﺎﻌ
ﺔﻗ :ﻳ ﺎﻴﻻ ﻰﻟ ﺎﻴﻠﻌﺗ ﻟ ﺔﻘﻓﺮﻟ ﻲﻓ
ﺎﻴﻠﻌﺗ ﻴﻛﺮﺘﻟ .
11) ﻳ ﺎﻘ ﺮﻛ ﻟ ﺔﻔﻴ ﺎًﺗ  
ﻳ.
12) ﻛ ﺞﺘﻟ ً ﻗ ﻼﻹ ﻛ 
ﻼ ﺔﻠﺮﻟ ﻛﺄﺗ  ﺔﻴﻌ ﻴﻟﻟ ﺔﻘﻠﻌﻟ
ﻷ ﺮﻷ ﺔﺎﻟ ﻴﺜﺘﻟﺎ .ﻴﻋ ﻟ ﻲﻓ
ﺔﻟﺎ ﺔﺎﻟ ﻰﻟ ﻟ  ﻲﻓ ﺔﻟﺎ ﻋ ﺎﺛ ﺔﻟ
ﺞﺘﻟ ﻲﻓ ﺎﺎﻛ  ﻋ ﺎﺛ ﺞﺘﻟ ﺔﻟﺎ ﺎﻴﻠﻟ .
30) ﻳ ﺘ ﺞﺘﻟ ﻟ ﺮﺗ  
ﻲﻓ ﺔﻟﺎ ﺔﻴ .ﻲﻓ ﺔﻟﺎ ﺔﺎ ﺔﻠﺎ ﺔﻟ ﺔﺎﻟ
ﻛ ﻳ  ﻘﻳ ﺘ ﻔ ﺔﻟﺎ ﻟ
ﺔﺎﻟ ﺞﺘﻟﺎ.
31) ﺞﺘﻟ ﻌُ ﺔﺎﻘﻟ ﺎ ﺮﻟ ﻲﺘﻟ ﺮﺘﺗ
ﻴ 10 - ﺔ ﺔﻳ (14 ﺔ ﻳﺎﺮﻓ )60
ﺔ ﺔﻳ (140 ﺔ ﻳﺎﺮﻓ.)
32) ﻛﺄﺗ  ﻴﺗ ﻛﺘ ﻛ ﺘ ﺘﺎ
ﺎﻴﻟ ﺔﺎﻟ  ﺎﻴﻟ ﺎﻟ ﺔﺎ ﻌ
ﺘﻻ ﻲﻓ ﻓ ﺎﺘﻟ (ﻳﺮﻟ ﺔﻟﺎﻟ ) ﻲﻓ
ﻴﻟ ﺮﻟ .ﻔ ﻛﺘ ﺔﻳﺎﻌ ﻲﻓ ﺎﻛ
ﺎ .
33) ﻳ ﺔﻟ ﺞﺘﻟ ﻋ ﻏ ﺎﻴﻟ (ﺎ ﻋ
ﻐﻟ ﻴﻟ ﻐﻟﺎ ﻲﻟﺎﻌﻟ .)
34) ﻛﺄﺗ  ﺮﻳﺗ ﻛﺘ ﻟ ﺎﺘ ﻪﺘﻴﻼ .
ﺔﺎ
B
TWI N
ﺗ

ﺞﺘﻟ
ﻲﻓ
ﻻﺎ
ﺘﻻ
ﺔﻳﺎﻴﺘﻋﻻ
ﻟ
ﻴﺘ

ﺦﻳﺎﺗ
ﺮﻟ
.
ﻳ
ﺔﻌﺮ
ﺦﻳﺎﺗ
ﺗﺎﻔﻟ

ﺔﻗﺎ
ﺰﻟ
DECA T HLON.
ﺰﺘﻟ
BTW I N
ﻲﻓ

ﺔﺎﻟ
ﻌﺘﻳ
ﺘ

ﺢﻴﻠﺗ
ﺞﺘﻟ

ﺎ
ﺮﺗ
BTW I N
ﺎًﺎ
.

ﺔﺎﻟ
ﺗ
ﻰﻠﻋ
ﻻﺎﻟ
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟ
:
-
ﺮﻟ
ﻟ
ﻳ
ﻼ
ﻘﻟ
-
ﺘﻻ
ﻲﻟ

ﺘﻻ
ﺎﻟ
-
ﻴﻛﺮﺘﻟ
ﻲﻟ
-
ﺎﻴﻠﺘﻟ
ﻲﺘﻟ
ﻘﻳ
ﺎ
ﻴﻘﺗ
ﺮﻴﻏ
ﻴﻠ

ﻗ
B
TWI N
-
ﺘﻻ
ﺎﺘﻟ
ﺞﺘﻠﻟ
ﺎﻟ
ﻪﻴﻟ
.
13)
ﻟ
ﺘﻻ
ﻳ
ﺎً
ﻊ
ﻔﻗ
ﻰﻠﻋ
ﺞﺘﻟ .ﻔﺘ ﺢﻴﺗﺎﻔﻟﺎ ﺎً ﻲﻓ ﺎﻛ  .
ﺎﻠﻌ
ﺔﺎﻋ
14)
ﺎ ﺎﻛ ﻠﻟ ﻟ ﺘﺗ ﻪﻴﻓ ﺞﺘﻟ ﻛﺄﺗ
 ﺮﺘ ﻴﻘﻟ ﻟ ﻴﻴﻘﺗ ﺔﻋﺮﻟ ﻘﻟ .

ﺞﺘﻟ
ﻊﻳ
ُ

ﻲﻓ
ﻌ
ﻟ
ﻟ
ﻛﺮﻛ
ﻰﻠﻋ
ﻼﻻ
ﺎﻴﻠﻋ
ﻗ
ﺘ
ﺞﺘﻟ
.
15)
ﻲﻓ ﻼﻳ ﺎﻴﻟ ﻴ  ﻴﺮﺘﻟ ﻗ
ُ ﻌ 1998/10/01 ﻳ  ﻲﻐﺗ
ﺔﻟ ﺞﺘﻟ  ﻗﺘﻟ ﻟﺎﺜﻟ .
16)
ﻳ ً ﺮﻴﻟ ﺎ ﺔﻛ ﺎﻗﺮﻟ .
17)
ً  ﻛ ﻷ ﻛﺘ ﻛﺘﻼ
ﺮﻛﻟ ﻳﺮﺘﻟ ﻰﻠﻋ ﻴﻛﺮﺗ ﺞﺘﻟ ﺎﻟ ﻰﻠﻋ
ﻛﺗﺎﻴ .
18)
ﻓﺎ ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎ ﻰ ﻴ ﻷ ﺰﻟ
ﻲﻠﻔﻟ  ﻛﺘﻟ ﻎﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﻗﻻ 30  (12
.)
19)
ﻛ ﻛ ﻛﺘ ّ ﻌﻟ ﻘﻔﻠﻟ 
ﺮﻴﻟ ﻊ ﺎﻳﺮﻟ ﻼ ﺎﻌﺘﻻ ﻳ ﻻ ﻊﺗ
ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻟ (ﺎﻘ ﺎﺘﺜ ﺔﻠ ﻲﺮﻛ ﺎﻔﻻ
ﺔ ﺦﻟ)...
ﺘﻻ
20)
 ﺞﺘﻟ ﻴﻟ ﻌُ ﻘﻟ ﺔﻟ ﺔﻟ
ﻴَ ﺎ ﻴﺛ .ﺞﺘﻟ (  ﻪﺗﻛ )ﻟ
ﺘﻳﺮﺘ  ﻘﻓ ﻘﻟ ﺎﻟ  ﺎﻟ
ﻟ.
21)
ﺔﻟﻟ ﻘﻟ ﻋ ﺎﻟ ﻲﺘﻟ ﻊﻴﺘﻳ
ﺞﺘﻟ ﺎﻠ :30 ﻎﻠﻛ (66 ﺎ )ﺞﺘﻠﻟ ﻟ ﻳ
ﺎ ّ  45 ﻎﻠﻛ (99 ﺎ )ﺞﺘﻠﻟ ﻟ ﻳ 3
ﺎ ﻟ ﻰﻗﻷ  ّ  20 ﻎﻠﻛ (44
ﺎ .)ﻳ ﺎً ﻊ ﺔﻟ ﻘﺛﻻ ﺎً ﻰﻟ
ﺔﻟ ﺮﻗﻻ  ﺎﻴﻟ .
22)
ﻳ  ﻛﺗ ﺎﻴﻟ ﻌ ﻳﺮ  7
ﺎﻴ   7
-
13  ﺮّ 
ﻛﻷ.
23)
ﺔﻌﺮ  ﺔﻟﻟ ﻘﻟ ﻲﺘﻟ ﻛﻳ
ﺎﻌ ﻛ ﺎﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻠ ﺮﻟ ﺎﻛ ً
ﺎﻴﻟ ﻰﻠﻋ ﺔﻟ ﻟ . ﺎﻛ ﺔﻟﻟ ﺎﻟ
ﺎﻴﻟ ﺮﺜﻛ  ﻟ ﻰﻗﻷ ﻟ ﻪ ﺞﺘﻠﻟ
ﻳ ﺮﺘ  ﺔﻴﻘﻟ  ﻼ ﻴﻔﺗ ﻋ
ﺎﻟ ﺔﻟﻟ ً ﻼﺜ .
ﻟ ﻰﻗﻷ ﺞﺘﻠﻟ = ﺞﺘﻟ  ﺔﻟ +
 ﺎﻟ .
24) ﺎﺘﻟ ﺔﺎﻟ ﺎ ﻰﻠﻋ ﺔﻠ ﺮﻟ ﺮﻴﻏ
Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr
ZT
AR
Preuzmite priručnik na hrvatskom jeziku (PDF, 19.26 MB)
(Čuvajte okoliš i ovaj priručnik ispišite samo ako je nužno)

Loading…

Ocjena

Ostavite ocjenu proizvoda BTwin 300 Nosač za bicikl i recite nam što mislite o njemu. Želite podijeliti svoje iskustvo s proizvodom ili postaviti pitanje? Ostavite komentar na dnu stranice.
Jeste li zadovoljni s BTwin 300 Nosač za bicikl?
Da Ne
50%
50%
4 glasovi

Pridružite se razgovoru o ovom proizvodu

Ovdje možete podijeliti što mislite o BTwin 300 Nosač za bicikl. Ako imate pitanja, prvo pažljivo pročitajte priručnik. Zahtjev za priručnik možete izvršiti putem našeg obrasca za kontakt.

Fabio Bonanno 06-06-2021
Pozdrav. Zanimalo me je znati mjeru širine cijevi gdje se nalaze kuke za pričvršćivanje bicikla. Hvala vam.

odgovori | Ovo je bilo korisno (0) (Preveo Google)
Eva 28-07-2021
Ovaj model je kompatibilan sa SsangYong actyon?

odgovori | Ovo je bilo korisno (0) (Preveo Google)

Više o ovom priručniku

Razumijemo da je lijepo imati papirnati priručnik za svoj BTwin 300 Nosač za bicikl. Uvijek možete preuzeti priručnik s naše web stranice i sami ga ispisati. Ako želite imati originalni priručnik, preporučujemo da kontaktirate BTwin. Oni bi mogli osigurati originalni priručnik. Tražite li priručnik za svoj BTwin 300 Nosač za bicikl na drugom jeziku? Odaberite željeni jezik na našoj početnoj stranici i potražite broj modela da vidite imamo li ga na raspolaganju.

Tehnički podaci

Marka BTwin
Model 300
Kategorija Nosači za bicikl
Vrsta datoteke PDF
Veličina datoteke 19.26 MB

Svi priručnici za BTwin Nosači za bicikl
Više priručnika za Nosači za bicikl

Često postavljana pitanja o BTwin 300 Nosač za bicikl

Naš tim za podršku pretražuje korisne informacije o proizvodu i odgovore na česta pitanja. Ako u častim pitanjima naiđete na netočne informacije, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

Koliko brzo mogu voziti s nosačem bicikla pričvršćenim za moj automobil? Potvrđeno

Općenito ne postoji točno ograničenje. No, nosač bicikla može utjecati na iskustvo vožnje. Zato se savjetuje da ne prelazite 130 kilometara na sat.

Ovo je bilo korisno (906) Čitaj više
Priručnik BTwin 300 Nosač za bicikl

Povezani proizvodi

Povezane kategorije