Priručnik Elro SC20 Alarmni sustav

Trebate priručnik za svoj Elro SC20 Alarmni sustav? U nastavku možete pogledati i besplatno preuzeti PDF priručnik na hrvatskom jeziku. Ovaj proizvod trenutno ima 0 često postavljanih pitanja, 0 komentara i ima 0 glasova. Ako ovo nije priručnik koji želite, kontaktirajte nas.

Vaš je proizvod neispravan i priručnik ne nudi rješenja? Otvorite Repair Café za besplatne usluge popravka.

Priručnik

Loading…

GB
NED F D S
BG
DK PL RUS H
SC20
Instructions de sécurité et d'entretien
- Vérifier que toutes les connexions électriques et câbles sont conformes aux
règlements afférents et aux instructions d'utilisation.
- Ne pas créer de surtension sur les prises électriques ou les rallonges, cela peut
être cause de feu ou d'électrocution.
- Contacter un expert en cas de doute sur le mode d'utilisation, de sécurité ou la
connexion des appareils.
- Placer hors de portée des enfants.
- Ne pas disposer dans un endroit humide, très froid ou très chaud, cela pourrait
endommager le tableau de circuits électroniques.
- Eviter de faire tomber ou de cogner les appareils ; cela pourrait endommager le
tableau de circuits électroniques
- Ne jamais remplacer soi-même des fils électriques endommagés! Si les fils
électriques sont endommagés, les retirer du réseau et les apporter dans un
magasin spécialisé.
- La réparation et l'ouverture des différents éléments ne peuvent être effectuées
que par un magasin spécialisé.
- Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des
micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la fréquence 2.4GHz. Placer le
système AU MOINS à 3 mètres de ces appareils au cours de l'installation et au
moment de l'utiliser.
Maintenance
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus
valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que l'extérieur des appareils avec un
chiffon doux et sec ou une brosse. Avant de nettoyer, débrancher les appareils.
Ne pas utiliser d'agents nettoyant à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou
autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par
ailleurs, les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser
d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou autre élément
semblable pour le nettoyage.
Sicherheits- und Wartungshinweise
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an
weitere Geräte den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in
Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.
- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, das
kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Sollten Ihnen irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der
Geräte aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
- Bitte nicht in feuchter, sehr kalter oder heißer Umgebung aufbewahren, das kann
zu Beschädigung der elektronischen Schaltkreise führen.
- Vermeiden Sie harte Stöße, das kann zu Beschädigung der elektronischen
Schaltkreise führen.
- Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte
vom Netz und wenden sich an einen Fachbetrieb.
- Öffnen und Reparieren der Geräte ausschließlich durch autorisierten Fachbetrieb.
- Kabellose Systeme sind Störeinflüssen von kabellosen Telefonen, Mikrowellen
sowie anderen elektronischen Geräten, die im 2,4GHz-Bereich arbeiten,
ausgesetzt. Halten Sie einen MINDESTABSTAND VON WENIGSTENS 3
METERN während Installation und Betrieb ein.
Wartung
Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Ihre Garantie verfällt,
wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und
trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle
Stromzuführungen ab.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder
ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die
Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine
scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die
Geräte zu reinigen.
Veiligheids- en onderhoudsinstructies
- Alle elektrische verbindingen en verbindingskabels moeten voldoen aan de juiste
regels en overeenkomen met de bedieningsinstructies.
- Overbelast de elektrische stopcontacten of verlengsnoeren niet; dit kan anders
leiden tot brand of elektrische schok.
- Neem contact op met een expert in geval je twijfels hebt over de bedieningswijze,
de veiligheid of de aansluiting van de apparaten.
- Hou alle delen uit het bereik van kinderen.
- Zet dit voorwerp niet op natte, erg koude of warme plaatsen; dit kan de
elektronische circuitborden beschadigen.
- Vermijd vallen of schokken; dit kan de elektronische borden beschadigen.
- Vervang beschadigde stroomkabels nooit zelf! In dit geval verwijder ze uit het net
en breng de toestellen naar de winkel.
- Herstellingen of openen van dit voorwerp mag enkel gebeuren door een erkende
hersteller.
- Draadloze systemen kunnen gestoord worden door draadloze telefoons,
microgolfovens en andere draadloze toestellen die werken op het bereik van
2,4GHz. Hou het systeem MINSTENS op 3m afstand van de toestellen tijdens
installatie en bediening.
Onderhoud
De toestellen zijn onderhoudsvrij, dus maak ze niet open. De garantie vervalt als je
het apparaat opent. Reinig enkel de buitenkant van de toestellen met een zachte,
droge doek of borstel. Vóór je ze reinigt, haal de toestellen uit alle
spanningsbronnen.
Gebruik geen carboxylisch schoonmaakmiddelen of benzine, alcohol of gelijkaardige
producten. Deze werken agressief op het oppervlak van de toestellen. Bovendien
zijn de dampen gevaarlijk voor je gezondheid en ontbrandbaar. Gebruik geen
scherpe instrumenten, schroevendraaiers, metalen borstels of gelijkaardige dingen
om te reinigen.
Safety and Maintenance instructions
- Make sure that all electric connections and connection cables meet the pertaining
regulations and are in conformity with the operating instructions.
- Do not overload electrical outlets or extension cords, fire or electric shocks can be
the result
- Please contact an expert in case you have any doubts about the mode of
operation, the safety or connecting the appliances.
- Keep all parts away from young children’s reach
- Do not store this item on wet, very cold or warm places, this can damage the
electronic circuit boards.
- Avoid dropping or shocks, this can damage the electronic boards
- Never replace damaged power cables yourself! In such a case, remove them from
the net and take the devices to a workshop.
- Repairs or opening of this item may only be performed by an authorised
workshop.
- Wireless systems are subject to interference from cordless phones, microwaves,
and other wireless devices operating in the 2.4GHz range. Keep the system AT
LEAST 10 ft away from the devices during installation and operation.
Maintenance
The devices are maintenance-free, so never open them. The guarantee becomes
void when you open the appliance.Only clean the outside of the devices with a soft,
dry cloth or a brush. Prior to cleaning, remove the devices from all voltage sources.
Do not use any carboxylic cleaning agents or petrol, alcohol or similar. These attack
the surfaces of the devices. Besides, the vapors are hazardous to your health and
explosive. Do not use any sharp edged tools, screw drivers, metal brushes or similar
for cleaning.
D
BEDIENUNGSANLEITUNG
F
MANUEL DE L’UTILISATEUR
BG
GÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËŸ
MANUALE UTENTE
I
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
CZ
ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ×ÑÇÓÇÓ
GR
KULLANMA KILAVUZU
TR
MANUAL DEL USUARIO
E
MANUAL DO USUÁRIO
P
ÏÎѲÁÍÈÊ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀ×À
UA
GB
USER’S MANUAL
NL
HANDLEIDING
S
BRUKSANVISNING
PRIROCNIK ZA UPORABNIKE
SLO
UPUTSTVA ZA UPORABU
HR
SK
UŽÍVATELSKÁ PRÍRUCKA
RO
MANUALUL UTILIZATORULUI
H
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
RUS
ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß
PL
PODRECZNIK UZYTKOWNIKA
DK
BRUGSVEJLEDNING
Roos Electronics bv,
Postbus 117, 5126 ZJ Gilze, Holland
WWW.ELRO-NL.COM - WWW.ELRO-BE.COM
WWW.ELRO.EU
Roos Electronics GmbH Arnsberg-Germany
WWW.ROOSELECTRONICS.DE
C H Byron Corporation, Bromsgrove, U.K.
WWW.CHBYRON.COM
EDEN, Antibes, France WWW.EDEN.FR
MINI ALARM MET INFRARODE STRAALDETECTIE
Het minialarm bestaat uit 2 componenten. Deze zender en
ontvanger staan door middel van een onzichtbare infrarode
straal met elkaar in verbinding. Onderbreking van deze
straal stelt het systeem in werking. De aantrekkelijke
vormgeving en de werking op batterijen zorgen voor een
breed toepassingsgebied zoals huis, kantoor en winkel.
Maar ook boot, caravan en zelfs tenten zijn goed te
beveiligen. De installatie en bediening is uiterst eenvoudig.
INHOUD VAN DE VERPAKKING (1)
a. Zender. b. Ontvanger
INSTALLATIE
- Draai met een kleine schroevendraaier (kruiskop) bij
de zender (a) en ontvanger (b) het schroefje los (2a)
- Open bij beiden de klep van het batterijcompartiment
(2b).
- Plaats op de juiste manier 2x 3 batterijen van 1,5V
type AA (3) en sluit de deksels.
WERKING
- Plaats de zender (a) en de ontvanger (b) zodanig dat
er minimaal 2 meter vrije ruimte tussen beiden is,
bijv. aan weerszijden van eer deuropening (4)
- Stel bij de zender (a) de gevoeligheid in (5) Van 2 tot
6 meter is LOW en van 6 tot max. 20 meter is HIGH.
- Stel bij de ontvanger(b) de geluidssterkte in met de
VOLUME schakelaar (6)
- De ontvanger (b) is instelbaar voor wat betreft de
signalering (7). Bij ALARM klinkt er gedurende 10 sec.
een afwisselende hoge en lage toon. Bij OFF staat het
systeem uit of zet men de alarmering stil. CHIME is de
deurbelfunctie. Deze laat 3 x een elektronisch “ding-
dong” geluid klinken.
- Richt een of beide componenten zodanig dat de led bij
beiden gaat branden (8) Dit kan het beste met 2
personen. Zodra de signalering (alarm of deurbel) in
werking treedt gaat de led bij de ontvanger uit.
- Zet de zender (a) en de ontvanger (b) aan (9)
TIPS
- Bij langdurig gebruik of op een vaste plaats kan de
SC20 worden aangesloten met een adapter (6V
200mA mantel+ kern-)
- Zorg ervoor dat de zender en ontvanger stevig
gemonteerd worden i.v.m. de straalverbinding die is
uiterst precies.
- Plaats de zender en ontvanger niet in zonlicht. Let
eveneens op (zon)lichtweerkaatsing van spiegels,
ruiten en andere glanzende oppervlakken.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Detectiebereik maximaal 20 meter
Batterijen 3 x 1,5 V LR6 AA
(zender en ontvanger).
Adapter (indien gebruikt) 6V/200 mA met positieve rand en
negatieve kern (zender en ontvanger).
3,5mm plug
Gebruik Alleen geschikt voor binnen
1 2
3
4
5 6
7
8
9
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Detection range maximum 20 meter
Batteries 3 x 1.5 V LR6 AA
(sender and receiver).
Adaptor(if used) 6V 200 m A with a positive edge and
negative Nucleus (sender and
receiver).
3.5 mm plug
Usage Only suitable for use indoors.
MINI ALARM WITH INFRARED BEAM DETECTION
The mini alarm consists of 2 components. The sender and
receiver are connected with each other by an invisible
infrared beam. Interruption of this beam activates the
system. The attractive design and the functioning of the
batteries ensure a wide application area like house, office
and shop. But also boat, caravan and even tents can be
well secured. The installation and operation are very
simple.
BOX CONTENT (1)
a. Sender. b. Receiver.
INSTALLATION
- Unscrew with a small screwdriver (cross head) the little
screw (2a) at the sender (a) and receiver (b)
- Open at both places the cover of the battery
compartment (2b).
- Insert in the correct way 2x 3 1.5V batteries type AA (3)
and close the covers.
FUNCTION
- Place the sender (a) and the receiver (b) in such a way
that there is at least 2 meter of free space between
them, for example on both sides of a doorway (4)
- Set the sensibility of the sender (a) (5), from 2 to 6
meter is LOW and from 6 to max. 20 meter is HIGH.
- Set the sound intensity of the receiver (b) with the
VOLUME switch (6).
- The receiver (b) can be set with regards to the signalling
(7). During an ALARM an alternating high and low tone
resonates for 10 seconds. In the OFF position the
system is switched off or the alarm is silenced. CHIME
is the door bell function. It resonates 3x an electronic
“ding-dong” sound.
- Aim one or both components such that both their LEDs
light up (8). The best way to do this is with 2 persons.
As soon as the signalling (alarm or door bell) starts
functioning, the LED of the receiver turns of.
- Turn the sender (a) and the receiver (b) on (9)
TIPS
- For long term use or on a fixed place the SC20 can be
connected to an adaptor (6V 200m A housing +
nucleus-)
- Ensure that the sender and receiver are well assembled
because of the beam connection that is very precise.
- Do not place the sender and receiver in sunlight. Take as
well care of (sun) light reflection of mirrors, window
panes and other shining surfaces
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Detection range maximum 20 meter
Batteries 3 x 1.5 V LR6 AA
(sender and receiver).
Adaptor(if used) 6V 200 m A with a positive edge and
negative Nucleus (sender and
receiver).
3.5 mm plug
Usage Only suitable for use indoors.
MINI ALARME AVEC DÉTECTION PAR FAISCEAU
INFRAROUGE
La mini alarme est constituée de deux composants. L'émetteur
et le récepteur sont reliés entre eux par un faisceau infrarouge
invisible. Une interruption de ce faisceau active le système.
L'aspect attractif et le fonctionnement sur piles garantissent
une vaste étendue d'applications comme la maison, le bureau
et les magasins. Mais les bateaux, les caravanes et même les
tentes peuvent également être bien sécurisés. L'installation et
le fonctionnement sont très simples.
CONTENU DE L'EMBALLAGE (1)
a. Émetteur. b. Récepteur.
INSTALLATION
- Dévissez avec un petit tournevis (cruciforme) la petite
vis (2a) sur l'émetteur (a) et sur le récepteur (b)
- Sur les deux d'appareils, ouvrez le cache du logement
de la pile (2b).
- Insérez dans le bon sens 2 x 3 piles de 1,5 V de type AA
(3) et fermez les caches.
FONCTIONNEMENT
- Placez l'émetteur (a) et le récepteur (b) de telle sorte
qu'il y ait un espace libre d'au 2 mètres entre eux, par
exemple entre les deux côtés d'une entrée de porte (4)
- Réglez la sensibilité de l'émetteur (a) (5) : entre 2 et 6
mètres, elle est FAIBLE et entre six et un maximum de
20 mètres, elle est ÉLEVÉE.
- Réglez l'intensité sonore du récepteur (b) avec le
sélecteur de VOLUME (6).
- Le récepteur (b) peut être réglé par rapport à la
signalisation (7). Pendant une alarme, une sonnerie
alternativement aiguë et grave résonne pendant 10 secondes.
  En position OFF, le système est arrêté ou l'alarme est muette.
CHIME correspond à la fonction carillon de porte. Elle résonne
3 fois avec un son électronique qui fait « ding-dong ».
- Dirigez l'un ou l'ensemble des composants de telle sorte
que toutes leurs DEL éclairent vers le haut (8). La meilleure
façon pour faire cela est d'être à 2 personnes. Dès que
l'élément de signalisation (alarme au carillon de porte)
commence à fonctionner, la DEL du récepteur s'allume.
- Allumez l'émetteur (a) et le récepteur (b) (9)
CONSEILS
- Pour une utilisation de longue durée ou à un endroit fixe,
le SC20 peut être connecté à un adaptateur (6 V 200 m A
boîtier + noyau-)
- Assurez-vous que l'émetteur et leur récepteur sont bien
montés car le faisceau de connexion qui les relie est très
précis.
- Ne pas placer l'émetteur et le récepteur sous la lumière du
soleil. Faites également attention aux réflexions de lumière
(soleil) sur les miroirs, les vitres et d'autres surfaces
brillantes.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de détection 20 mètres au maximum
Piles 3 x 1,5 V LR6 AA
(émetteur et récepteur).
Adaptateur (si besoin) 6 V 200 mA avec une borne positive
et un noyau négatif (émetteur et
récepteur).
Prise 3,5 mm
Utilisation Ne convient que pour une utilisation à
l'intérieur.
MINI-ALARMANLAGE MIT INFRAROT-LICHTSCHRANKE
Die Mini-Alarmanlage besteht aus 2 Komponenten. Zwischen
Sender und Empfänger verläuft ein unsichtbarer Infrarot-
Lichtstrahl. Eine Unterbrechung dieses Lichtstrahls löst die
Alarmanlage aus. Das ansprechende Design und der
Batteriebetrieb bieten ein breites Anwendungsspektrum, wie
z.B.: Haus, Büro und Geschäftsräume. Aber auch Boote,
Wohnwagen und sogar Zelte können gut abgesichert werden.
Der Einbau und die Inbetriebnahme sind sehr einfach.
PACKUNGSINHALT (1)
a. Sender. b. Empfänger.
INSTALLATION
- Lösen Sie mit einem kleinen Schraubendreher
(Kreuzschlitz) die kleine Schraube (2a) am Sender (a) und
am Empfänger (b).
- Öffnen Sie bei beiden Geräten den Deckel des
Batteriefachs (2b).
- Legen Sie 2 x 3 Batterien des Typs 1,5V AA (3) ein und
schließen den Deckel.
BEDIENUNGSHINWEISE
- Bringen Sie den Sender (a) und den Empfänger (b) mit
mindestens 2 Meter ununterbrochenem Abstand
zueinander an, z.B. auf beiden Seiten einer Tür (4).
- Stellen Sie die Empfindlichkeit des Senders (a) (5) ein:
LOW reicht von 2 bis 6 Metern und HIGH von 6 bis 20
Metern.
- Stellen Sie die Lautstärke des Empfängers (b) mit dem
VOLUME-Schalter (6) ein.
- Der Empfänger (b) kann auf die Art der Signaltonausgabe
(7) eingestellt werden. Während eines ALARMS ertönt 10
Sekunden lang ein auf- und abschwellender Ton. In der
OFF-Position sind die Alarmanlage oder der Alarmton
ausgeschaltet. CHIME ist die Türklingelfunktion. Sie
erzeugt einen 3-fachen elektronischen „Ding-Dong“-Klang.
- Richten Sie die beiden Komponenten so zueinander aus,
dass beide LED aufleuchten (8). Das lässt sich am besten
mit 2 Personen bewerkstelligen. Sobald der Signalton
(Alarm oder Türglocke) ertönt, erlischt die LED des
Empfängers.
- Schalten Sie den Sender (a) und Empfänger (b) ein (9)
TIPPS
- Für den längerfristigen oder stationären Betrieb kann die
SC20 an einen Netzadapter angeschlossen werden.(6V,
200m A, Stecker: außen +, innen -)
- Befestigen Sie Sender und Empfänger gut, da die
Ausrichtung des Lichtstrahls sehr genau sein muss.
- Montieren Sie Sender und Empfänger nicht an Orten, die
Sonnenlicht ausgesetzt sind. Achten Sie auch auf
(Sonnen-) Lichtreflexionen von Spiegeln, Fensterscheiben
und anderen glänzenden Oberflächen.
SPEZIFIKATIONEN
Erfassungsbereich maximal 20 Meter
Batterien 3 x 1,5 V LR6 AA
(Sender und Empfänger).
Netzadapter (falls benötigt) 6V, 200 m A mit einem positiven
Außenleiter und einem negativen
Innenleiter (Sender und Empfänger).
3.5 mm Stecker
Verwendung Nur für den Einsatz in Innenräumen.
MINIALARM MED INFRARÖD STRÅLDETEKTION
Minialarmet består av 2 komponenter. Sändaren och
mottagaren än kopplade till varandra med en osynlig
infraröd stråle. Då strålen bryts aktiveras systemet och
larmet går. Den attraktiva designen och möjlighet att driva
systemet med batterier ger alarmsystemet en mängd olika
användningsområden. I ditt hem, på kontoret eller i butiken
kommer minialarmet att bidra till ökad säkerhet. Den kan
även användas för att skydda din båt, din husvagn eller ditt
tält. Installationen och användningen är mycket enkel.
PAKETETS DELAR (1)
a. Sändare. b. Mottagare.
INSTALLATION
- Skruva loss den lilla skruven (2a) på sändaren (a) och
mottagaren (b) med en liten stjärnmejsel.
- Öppna på båda sidorna luckan för batterifacket (2b).
- Sätt in 2x 3 1.5V batterier typ AA (3) med polerna I rätt
riktning och stäng luckorna.
ANVÄNDNING
- Placera sändaren (a) och mottagaren (b) på ett sådant
sätt att det finns minst 2 meters fritt utrymme mellan
dem, till exempel på båda sidorna av en ingång eller en
korridor (4)
- Ställ in sändarens känslighet (a) (5), från 2 till 6 meter är
LÅG och från 6 till max. 20 meter är HÖG.
- Ställ in ljudintensiteten på mottagaren (b) med VOLYM
reglaget (6).
- Mottagaren (b) kan ställas in beroende på larmfunktion
(7). Då ALARMET ljuder kommer ett högt ljud och ett lågt
ljud att alterneras i 10 sekunder. I AV läget kommer
systemet att slås av och inget larmljud kommer att höras.
RING fungerar som en dörrklocka. Den kommer att ringa
ut ett “ding dong” ljud tre gånger.
- Rikta ena eller båda komponenterna så att båda deras
LED ljus börjar lysa (8). Det bästa sättet att göra detta är
att använda 2 personer. Så fort som signalen ljuder
(alarmet eller dörrklockan) kommer LED mottagaren att
slås av.
- Slå på sändaren (a) och mottagaren (b) (9).
TIPS
- För längre användning vid en fast placering kan du
ansluta SC20 med en adapter (6V 200m A hus + kärna-)
- Se till att sändaren och mottagaren är uppsatta på rätt
sätt eftersom strålen måste ansluta rätt, vilket har väldigt
små felmarginaler.
- Placera inte sändaren och mottagaren i solljus. Var också
försiktig med solljus som reflekteras från fönster, speglar
eller andra skinande ytor.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Räckvidd maximalt 20 meter
Batterier 3 x 1.5 V LR6 AA
(sändare och mottagare).
Adapter (om använt) 6V 200 m A med en positiv kant och
negativ kärna (sändare och mottagare).
3.5 mm plugg
Användning Endast för inomhusbruk.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ???? ?, ???? ? ? ?? ? ? ?? ?
? ? ? ?? ? ????? ? ? ?
? ??? ????? ??? ?? ?????? ?? ??? ????? ???? ?????? ? ??? ?? ???.
? ?????????? ? ????????? ?? ??????? ? ??? ? ? ????
??????????? ? ?????? ? ?? ???????? ???. ? ??????????? ? ? ????
?? ? ????? ???? ????? ????? ???????. ? ???????????? ? ?????? ?
???????? ?? ????????? ?????????? ? ????? ???? ?? ???? ??
???????? ? ??? ?, ?? ??? ? ???????? . ????? ??? ? ???????? ? ?
?? ??? ? ?? ?? ???? , ???????? ? ???? ???????. ? ???????????? ?
???????? ? ???????? ? ? ???? ????? ? ?????.
?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?? (1)
a. ? ?????????. b. ? ?????? ?.
? ? ???? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ? ???? ?
- ? ???????? ? ????? ????????(????????), ? ???? ?? ?? ??????
(2a) ?? ??????????? (a) ? ??????? ?? (b)
- ? ??????? ? ? ? ????? ? ???? ??? ??? ?? ?????? ?? ??????? ??
(2b).
- ? ???????? ?? ?????? ??? ? ???? 3 ??????? ?? 1.5V, ??? AA
(3) ? ????????? ????????.
???? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ???? ?
- ? ?????? ????? ? ??? ??????? (a) ? ? ???? ? ??? (b) ?? ?????
?????, ?? ? ?? ?? ??? ?? ??? ???? 2 ????? ??????? ?
????????????, ?????? ?? ?? ? ???? ?????? ?? ??????? ???
?????(4)
- ????? ?? ?????????? ??? ?? ?????????? ? (a) (5).
? ??????????????? ? “LOW” - ? ? ? ? ? ?? 2 ?? 6 ?????, ? ?? 6
?? ???-? ? ??? 20 ? ???? ? “HIGH” - ? ? ?? ? ? .
- ????? ?? ?????? ? ? ????? ?? ? ???? ? ??? (b) ? ?? ? ??
“VOLUME” - ?? ?? (6).
- ? ????? ??? (b), ? ?? ? ?? ??? ? ???????? ?? 3 ????????
??? ? ? ? (7). ?? ???? ? ?? ?????????? ? ? ? ??? ?? “ALARM” -
?? ? ?? ?, ?????? ??? ? ? ?????? ??????? ? ?? ?? ???? ? ?? ???
???? ? ? ???? ??? ???? ?? 10 ??????? . ? ??? ?? “OFF” –
? ???? ??? ? , ???????? ? ? ???? ???? ? ?? ?????? ???????
???? ?. ? ??? ?? “CHIME” – ???? ? ??? ? ??? ?? ??? ? ????? ???
?? ?????? ??? ???. ?? ? ? ???? ? 3 ???? ? ?????????? ????
“?? ??-????”.
- ? ??????? ? ???? ????? ?? ???????? ???? ???? ? ????? ????,
?? ?????? ????? ?? ? ????????? ? ? ??????? (8). ? ??-???????
????? ? ? ????????? ???? ? ? ????? ?? ?? ?? ?? ?????. ??????
???????? ?? ??? ?????? (???? ?????? ?? ? ?????? ??????),
??????? ???? ? ???????? ?? ?? ????? ?? ???????.
- ???? ???? ?????????? ? (a) ? ?? ????? ?? (b), (9).
?? ? ???
- ?? ??????????? ?? ?????? ??? ??? ?? ???? ????? ??? Sc20
??? ? ?? ???? ???????? ? ??? ??????? ?? ???? ??? (6V
200mA).
- ??????? ??, ?? ??????????? ? ??? ?? ???? ?? ????? ????????,
??? ??? ???????? ? ??? ????????? ?? ?? ? ? ???? ????? ?
??? ? ?? ???? ?????????? ??? ? ???? ???.
- ? ? ? ???????? ? ??? ??????? ? ? ???? ? ??? ?? ????? ????????
??????? ?. ? ??? ???? ?? ??? ? ? ?? ????????(????????)
??????? ? ?? ????????, ?? ?????? ? ????? ????????? ?
??????????? .
???? ? ????? ? ? ?? ????? ??? ? ?
? ? ???? ?? ????????: ?????? ???? 20 ?????.
???????: 3 x 1.5 V LR6 AA
(?????????? ? ?? ????? ?).
??????? ?? ???? ???(??? ?? ????????): 6V 200 mA, ? ????????? ????
? ????????? ?????
(?????????? ? ????????), ?
3.5 ?????????? ?????????  ? ??.
?? ??????: ? ??????????? ?? ?????????? 
?????? ? ?????? ?? ????? ??? ?
? ??????? ??? ?? ????.
MINI-ALARM MED INFRARØD DETEKTOR
Minialarmen består af 2 dele. Senderen og modtageren er
sammenkoblet via en usynlig infrarød stråle. Ved en
afbrydelse af denne stråle aktiveres systemet. Det
attraktive design og batteridriften sikrer, at systemet kan
anvendes i mange forskellige sammenhænge så som i
huse, kontorer og forretninger. Men også både,
campingvogne og selv telte kan sikres på en effektiv
måde. Installationen og brugen er meget simpel.
ÆSKENS INDHOLD (1)
a. Sender. b. Modtager.
INSTALLATION
- Skru den lille skrue (2a), i senderen (a) og I modtageren
(b), ud ved brug af en lille stjerneskruetrækker.
- Åben dækslet til batterikammeret i begge enheder (2b).
- Isæt 2x 3 1.5V-batterier af typen AA (3) med den
korrekte polarisering, og luk dækslerne.
VIRKEMÅDE
- Placer senderen (a) og modtageren (b) således, at der
mindst er 2 meters afstand og frit rum mellem dem, f.
eks på hver side af en døråbning (4).
- Indstil senderens (a) følsomhed (5), fra 2 til 6 meter er
LAV, og fra 6 til maks. 20 meter er HØJ.
- Indstil styrken af modtagerens (b) lydniveau ved hjælp
af LYDSTYRKE (VOLUME)-omskifteren (6).
- Modtageren (b) kan indstilles med hensyn til
signaleringen (7). Under en ALARM vil der lyde en
skiftende høj og lav tone i 10 sekunder. I FRA-stillingen
er der slukket for systemet, eller alarmen er gjort tavs.
I indstillingen, KLOKKESPIL (CHIME) virker alarmen som
en dørklokke. Der lyder et 3x elektronisk ”dingdang”.
- Ret begge enheder ind i forhold til hinanden således, at
begge enheders lysdioder tænder(8). Det er bedst at
være 2 personer til dette. Så snart signaleringen starter
(alarm eller dørklokke), vil modtagerens lysdiode
slukke.
- Tænd for senderen (a) og modtageren (b) (9)
TIPS
- Ved brug over længere tid på en fast placering, kan
SC20 strømforsynes ved brug af en adapter (6V 200mA,
ydersiden +, kernen -)
- Sørg for, at senderen og modtageren er sammenkoblet
omhyggeligt, da strålen er meget præcis.
- Placer ikke senderen og modtageren i sollys. Undgå
ligeledes (sol) lysreflekser fra spejle, vinduesruder samt
andre skinnende overflader.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Detekteringsafstand maksimum 20 meter
Batterier 3 x 1.5 V LR6 AA
(sender og modtager).
Adapter (hvis anvendes) 6V 200 m A, med plus på
ydersiden og minus I kernen
(sender og modtager).
3,5 mm stik.
Anvendelse Kun anvendelig til indendørsbrug.
MINI ALARM Z WI¥ZK¥ PODCZERWIENI
Mini alarm sk³ada siê z 2 elementów. Nadajnik i odbiornik s¹
po³¹czone ze sob¹ za pomoc¹ niewidzialnej wi¹zki promieni
podczerwonych. Przerwanie ci¹g³oœci tej wi¹zki powoduje
uruchomienie systemu. Atrakcyjny wygl¹d oraz zasilanie
bateriami umo¿liwiaj¹ szeroki zakres zastosowañ, jak np. w
domu, biurze, czy sklepie. Co wiêcej, mo¿na równie¿
zabezpieczyæ ³ódŸ, przyczepê turystyczn¹, czy nawet namiot.
Urz¹dzenie jest bardzo ³atwe w monta¿u i obs³udze.
ZAWARTOή OPAKOWANIA (1)
a. Nadajnik. b. Odbiornik.
MONTA¯
- Odkrêæ ma³ym œrubokrêtem (krzy¿akowym) niedu¿¹
œrubkê (2a) z obudowy nadajnika (a) oraz odbiornika (b).
- W obu urz¹dzeniach otwórz pokrywê komory baterii (2b).
- W³ó¿ do wewn¹trz prawid³owo dwa komplety trzech
baterii 1,5 V typu AA (3) i zamknij pokrywy.
DZIA£ANIE
- Umieœæ odbiornik (a) i nadajnik (b) w odleg³oœæ co
najmniej 2 metrów od siebie, upewniaj¹c siê, ¿e nie ma
miêdzy nimi ¿adnych przeszkód, na przyk³ad po obu
stronach otworu drzwiowego (4)
- Ustaw czu³oœæ nadajnika (a) (5) przy odleg³oœci od 2 do
6 metrów w pozycjê LOW (niska), a przy odleg³oœci od 6
do maks. 20 metrów na HIGH (wysoka).
- Ustaw poziom natê¿enia dŸwiêku odbiornika (b) za
pomoc¹ prze³¹cznika VOLUME (6) - natê¿enie dŸwiêku.
- W odbiorniku (b) mo¿na ustawiæ ró¿ne rodzaje
sygnalizacji (7). Podczas w³¹czenia si¹ ALARMU,
wybrzmiewa³y bêd¹ przez 10 sekund na przemian
wysokie i niskie dŸwiêki. W pozycji OFF (wy³¹czony)
system jest wy³¹czony, a alarm rozbrojony. CHIME
(dzwon) to funkcja dzwonka do drzwi. Wybrzmiewa on
trzykrotnie elektroniczny sygna³ "bim-bam".
- Ustaw jeden lub oba elementy w takiej pozycji, aby
diody (8) zapali³y siê w obu urz¹dzeniach. Najlepiej
wykonaæ to w dwie osoby. Jak tylko w³¹czy siê sygna³
(alarm lub dzwonek do drzwi) dioda odbiornika gaœnie.
- Pamiêtaj, aby w³¹czyæ zarówno nadajnik (a), jak i
odbiornik (b) (9).
WSKAZÓWKI
- Aby móc d³u¿ej skorzystaæ z modelu SC20 w jednym
miejscu, mo¿na pod³¹czyæ oba elementy do sieci zasilana
za pomoc¹ zasilacza (6 V 200 mA obudowa + j¹dro-)
- Nale¿y upewniæ siê, aby nadajnik i odbiornik by³y
prawid³owo zmontowane, poniewa¿ po³¹czenie miêdzy nimi
za pomoc¹ wi¹zki dzia³a bardzo precyzyjnie.
- Nie umieszczaæ ani odbiornika, ani nadajnika w
nas³onecznionym miejscu. Chodzi tu te¿ o odbicie œwiat³a
s³onecznego od luster, szyb, czy wszelkich innych lœni¹cych
powierzchni.
DANE TECHNICZNE
Odleg³oœæ wykrycia maks. 20 metrów
Baterie 3 sztuki 1,5 V typu LR6 AA
(dla nadajnika i odbiornika).
Zasilacza (je¿eli jest u¿ywany) 6 V 200 mA z dodatni¹
krawêdzi¹ i ujemnym j¹drem
(dla nadajnika i odbiornika).
Wtyczka 3,5 mm
Zastosowanie Tylko do u¿ycia w zamkniêtym
ÌÈÍÈÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß Ñ ÈÔÐÀÊÐÀÑÍÛÌ ËÓ×ÎÌ
Ìèíèñèãíàëèçàöèÿ ñîñòîèò èç äâóõ êîìïîíåíòîâ. Ïåðåäàò÷èê è
ïðèåìíèê ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé ïîñðåäñòâîì íåâèäèìîãî
èíôðàêðàñíîãî ëó÷à. Ïðåðûâàíèå ýòîãî ëó÷à àêòèâèðóåò
ñèñòåìó. Ïðèâëåêàòåëüíûé äèçàéí è èñïîëüçîâàíèå áàòàðååê
îáåñïå÷èâàþò øèðîêóþ îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ óñòðîéñòâà — â
äîìå, îôèñå, ìàãàçèíå; ìèíèñèãíàëèçàöèþ ìîæíî óñòàíîâèòü
òàêæå â àâòîôóðãîíå, êàòåðå è äàæå â ïàëàòêå. Óñòàíîâèòü è
èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó î÷åíü ïðîñòî.
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÓÏÀÊÎÂÊÈ (1)
a. Ïåðåäàò÷èê. b. Ïðèåìíèê.
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
- Îòâèíòèòå âèíòèê (2a) íà ïåðåäàò÷èêå (a) è íà ïðèåìíèêå
(b) ñ ïîìîùüþ ìàëåíüêîé êðåñòîâîé îòâåðòêè
- Îòêðîéòå êðûøêó îòñåêà áàòàðååê (2b) íà îáîèõ
óñòðîéñòâàõ.
- Ñîáëþäàÿ ïîëÿðíîñòü, âñòàâüòå ïî òðè áàòàðåéêè (2 x 3) 1,5
Â, òèïà AA (3), è çàêðîéòå êðûøêè.
ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
- Ðàñïîëîæèòå ïåðåäàò÷èê (a) è ïðèåìíèê (b) òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ìåæäó íèìè áûëî, ïî êðàéíåé ìåðå, 2 ìåòðà ïóñòîãî
ïðîñòðàíñòâà, íàïðèìåð, íà îáîèõ êîíöàõ äâåðíîãî ïðîåìà
(4).
- Óñòàíîâèòå ÷óâñòâèòåëüíîñòü (5) ïåðåäàò÷èêà (a): îò 2
äî 6 ìåòðîâ — LOW (íèçêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü), è îò 6 äî 20
(ìàêñèìóì) ìåòðîâ — HIGH (âûñîêàÿ).
- Óñòàíîâèòå èíòåíñèâíîñòü çâóêà ïðèåìíèêà (b) ñ ïîìîùüþ
ðåãóëÿòîðà ãðîìêîñòè VOLUME (6).
- Íà ïðèåìíèêå (b) ìîæíî íàñòðîèòü ñïîñîá ïîäà÷è çâóêîâîãî
ñèãíàëà (7). Â ïîëîæåíèè ALARM (ñèãíàëèçàöèÿ) ïðèåìíèê
èçäàåò çâóê âûñîêîé è íèçêîé òîíàëüíîñòè â òå÷åíèè
ïðèìåðíî 10 ñåêóíä. Â ïîëîæåíèè OFF (ÂÛÊË) ñèñòåìà
âûêëþ÷åíà, è ñèãíàëèçàöèÿ íå çâó÷èò.  ïîëîæåíèè CHIME
(êóðàíòû) ïðèåìíèê âûïîëíÿåò ôóíêöèþ äâåðíîãî çâîíêà. Â
ýòîì ïîëîæåíèè ïðèåìíèê òðè ðàçà èçäàåò ýëåêòðîííûé
çâóê «äèí-äîí».
- Íàïðàâüòå îäèí èëè îáà êîìïîíåíòà äðóã íà äðóãà òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ñâåòîäèîäû (8) íà îáîèõ óñòðîéñòâàõ
çàæãëèñü. Ëåã÷å âñåãî ýòî ñäåëàòü ìîãóò äâà ÷åëîâåêà. Êàê
òîëüêî ñèñòåìà (â ïîëîæåíèè «ñèãíàëèçàöèÿ» èëè «äâåðíîé
çâîíîê») íà÷èíàåò ôóíêöèîíèðîâàòü, ñâåòîäèîä íà
ïðèåìíèêå ãàñíåò.
- Âêëþ÷èòå ïåðåäàò÷èê (a) è ïðèåìíèê (b) (9).
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
- Äëÿ äîëãîñðî÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ, èëè åñëè ñèñòåìà Sc20
íàõîäèòñÿ â îäíîì ïîñòîÿííîì ìåñòå, ýëåêòðîïèòàíèå íà íåå
ìîæíî ïîäàòü ÷åðåç àäàïòåð (6 Â, 200 ìÀ, (îáîëî÷êà «+»,
ñåðäöåâèíà «-»)).
- Óáåäèòåñü, ÷òî ïåðåäàò÷èê è ïðèåìíèê õîðîøî óñòàíîâëåíû,
òàê êàê ñîåäèíåíèå ëó÷îì äîëæíî áûòü î÷åíü òî÷íûì.
- Íå óñòàíàâëèâàéòå ïåðåäàò÷èê è ïðèåìíèê íà ñîëíöå.
Ïîçàáîòüòåñü òàêæå, ÷òîáû ñîëíå÷íûé ñâåò íå ïàäàë íà íèõ,
îòðàæàÿñü îò çåðêàë, îêîííûõ ñòåêîë è äðóãèõ áëåñòÿùèõ
ïîâåðõíîñòåé.
ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß
Äàëüíîñòü îáíàðóæåíèÿ ìàêñèìóì 20 ìåòðîâ
Áàòàðåéêè 3 x 1.5 Â, LR6, AA
(ïåðåäàò÷èê è ïðèåìíèê).
Àäàïòåð (åñëè èñïîëüçóåòñÿ) 6 Â, 200 ìÀ, (îáîëî÷êà «+»,
ñåðäöåâèíà «-») (ïåðåäàò÷èê è
ïðèåìíèê).
øòåïñåëü 3,5 ìì
Ïðèìåíåíèå Òîëüêî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðè
ïîìåùåíèé
MINI RIASZTÓ INFRAVÖRÖS SUGARÚ ÉRZÉKELÉSSEL
A mini riasztó 2 részbõl áll. Az adót és a vevõt egy
láthatatlan infravörös sugár köti össze. A sugár
megszakítása aktiválja a rendszert. A tetszetõs kialakítás,
és az elemmel való mûködés széles alkalmazási
lehetõséget biztosít, mint például otthoni, irodai vagy
üzleti.
A DOBOZ TARTALMA (1)
a. Adó. b. Vevõ.
TELEPÍTÉS
- Csavarja ki egy kis (keresztfejû) csavarhúzóval a (2a)
kis csavart az adón (a) és a vevõn (b)
- Nyissa ki mindkét elemtartó fedelét (2b).
- Helyezze be a megfelelõ irányban a 2 x 3 db 1,5 V-os AA
elemet (3), és zárja be az elemtartót.
MÛKÖDTETÉS
- Helyezze az adót (a) és a vevõt (b) úgy, hogy legalább 2
méter távolság legyen közöttük, például egy ajtónyílás
két oldala közé. (4)
- Állítsa az adó (a) érzékenységét (5) 2 és 6 méter közötti
távolság esetén LOW, 6 és 20 méter közötti távolság
esetén HIGH állásba.
- Állítsa be a vevõ (b) hangerejét a VOLUME kapcsolóval
(6).
- Beállítható a vevõ (b) jelzéstípusa (7). ALARM
(RIASZTÁS) esetén váltakozó magas és mély hang
hallható 10 másodpercig. OFF (KI) állásban a rendszer
ki van kapcsolva, és a riasztó nem szólal meg. A CHIME
(HARANG) ajtócsengõ funkció. Háromszor elektronikus
“ding-dong” hangot ad.
- Állítsa be az egyik vagy mindkét komponenst úgy, hogy
a LED világítson (8). A legegyszerûbb, ha ezt 2 személy
végzi. Ahogy a jelzés (riasztás vagy ajtócsengõ)
megszólal a vevõ LED-je kialszik.
- Kapcsolja be az adót (a) és a vevõt (b) (9).
TIPPEK
- Hosszú ideig vagy állandó helyen történõ használat
esetén az SC20 adapterhez is kapcsolható (6 V 200 mA
ház + mag-)
- Biztosítsa, hogy az adó és a vevõ jól van rögzítve, mert
a sugárcsatlakozásnak nagyon pontosnak kell lennie.
- Ne helyezze a vevõt és az adót napfényre. Figyeljen a
(nap)fény visszaverõdésére a tükrökrõl, az
ablaktáblákról és más fényes felületekrõl.
MÛSZAKI ADATOK
Érzékelési távolság legfeljebb 20 méter
Elem 3 x 1,5 V LR6 AA
(adó és vevõ).
Adapter (ha használ) 6 V 200 mA pozitív él és negatív
mag (adó és vevõ).
3.5 mm-es csatlakozó
Felhasználás Csak beltéri használatra
Preuzmite priručnik na hrvatskom jeziku (PDF, 1.03 MB)
(Čuvajte okoliš i ovaj priručnik ispišite samo ako je nužno)

Loading…

Ocjena

Ostavite ocjenu proizvoda Elro SC20 Alarmni sustav i recite nam što mislite o njemu. Želite podijeliti svoje iskustvo s proizvodom ili postaviti pitanje? Ostavite komentar na dnu stranice.
Jeste li zadovoljni s Elro SC20 Alarmni sustav?
Da Ne
Prvi ocijenite ovaj proizvod
0 glasovi

Pridružite se razgovoru o ovom proizvodu

Ovdje možete podijeliti što mislite o Elro SC20 Alarmni sustav. Ako imate pitanja, prvo pažljivo pročitajte priručnik. Zahtjev za priručnik možete izvršiti putem našeg obrasca za kontakt.

Više o ovom priručniku

Razumijemo da je lijepo imati papirnati priručnik za svoj Elro SC20 Alarmni sustav. Uvijek možete preuzeti priručnik s naše web stranice i sami ga ispisati. Ako želite imati originalni priručnik, preporučujemo da kontaktirate Elro. Oni bi mogli osigurati originalni priručnik. Tražite li priručnik za svoj Elro SC20 Alarmni sustav na drugom jeziku? Odaberite željeni jezik na našoj početnoj stranici i potražite broj modela da vidite imamo li ga na raspolaganju.

Tehnički podaci

Marka Elro
Model SC20
Kategorija Alarmni sustavi
Vrsta datoteke PDF
Veličina datoteke 1.03 MB

Svi priručnici za Elro Alarmni sustavi
Više priručnika za Alarmni sustavi

Priručnik Elro SC20 Alarmni sustav

Povezani proizvodi

Povezane kategorije