Priručnik Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl

Trebate priručnik za svoj Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl? U nastavku možete pogledati i besplatno preuzeti PDF priručnik na hrvatskom jeziku. Ovaj proizvod trenutno ima 1 često postavljano pitanje, 0 komentara i ima 0 glasova. Ako ovo nije priručnik koji želite, kontaktirajte nas.

Vaš je proizvod neispravan i priručnik ne nudi rješenja? Otvorite Repair Café za besplatne usluge popravka.

Priručnik

Loading…

RS DE/AT/CH
Legende der verwendeten Piktogramme
Anweisungen lesen!
USB – Universal Serial Bus –
Verbindungsstelle zum Anschluss,
z. B. an einen Computer (nur
aufladen)
Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!
K XXXXX
Deutsches Prüfzeichen des
Kraftfahrt-Bundesamtes (K mit
nachfolgender Zulassungsnummer)
Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!
Produkte und Verpackungen sollen
umweltschonend entsorgt werden
Vorsicht! Explosionsgefahr!
21
PAP
Recycling-Code zur Entsorgung
von Pappe
Symbol zur Erkennung von
Elektro- und Elektronikgeräten
Produkt entspricht den
produktspezifisch geltenden
europäischen Richtlinien
Umweltschäden durch falsche
Entsorgung der Akkus!
01
PET
Recycling-Code zur Entsorgung
von Polyesterfasern und Folien
Akku-Kontrollsystem
Scheinwerfer
Serbisches Konformitätszeichen
Spritzwassergeschützt, Schutz
vor Fremdkörpern
LED-Fahrradleuchten-Set
1. Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für
ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses
Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Sicherheit, Montage und Entsorgung.
Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen
vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbe-
reiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist zur Fahrbahnausleuchtung beim Fahrradfahren geeignet. Das LED-Fahrrad-
leuchten-Set ist für alle Fahrräder als alleinige Beleuchtung zugelassen. Die Lichtverteilung darf
durch keine anderen Fahrradteile oder Gepäckstücke behindert werden. Das Produkt ist zur
Anwendung im Außenbereich bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder
eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und
Popravke u roku garancije:
Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka.
U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u
obavezi da otkloni sve tehničke kva-
rove bez nakn
ade, u zakonskom roku.
Garancija ne važi u sledećim slučajevima:
1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem
spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao
što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja,
oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.
Naziv proizvoda: Set LED svetiljki za bicikl
Model: 14155
IAN / Serijski broj: 315387
Proizvođač: KLB GmbH
Diekbree 8
DE-48157 Münster
NEMAČKA
Davalac garancije- uvoznik: Lidl Srbija KD
Prva južna radna 3
22330 Nova Pazova
Republika Srbija
Tel. 0800-191-199
Datum predaje robe potrošaču:
datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet: Lidl Srbija KD
Prva južna radna 3
22330 Nova Pazova
Republika Srbija
Tel. 0800-191-199
RS
Dobavljač će biti u stanju da, tokom i nakon
isteka garantnog perioda / perioda usaglaše-
nosti, obez
bedi pružanje usluga, to znači odr-
žavanje i pop
ravke i dostupnost rezervnih
delova, priključnih uređaja i sličnih delova.
Kako izjaviti reklamaciju?
Molimo Vas:
· da pozovete korisnički servis: 0800-191-199
· pošaljete e-mail na: [email protected]
· posetite najbližu Lidl prodavnicu.
Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo
da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid
prilikom izjavljivanja reklamacije.
7. Garancija / Garantni List
Poštovani,
Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti
potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.
Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim
Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost
robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslo-
vima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:
- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe
ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju
da opravka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.
Ukupan rok garancije je 3 godine.
Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine
proizvoda, odnosno od prijema istog od
strane kupca
, a što se dokazuje fiskalnim računom.
Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.
Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno
telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz do-
stavu računa na uvid.
U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom
za upotrebu.
Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i
nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.
Garantni uslovi:
Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potre
bno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih
potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.
Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće
delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku
kupovi
ne.
RS
RSRSRSRS
RS
Štete po okolinu pogresnim odlaganjem punjivih baterija!
Punjive baterije ne smeju da se odlažu sa otpadom iz domaćinstva. Mogu da sadrže otrovne
teške metale i podležu obradi posebnog otpada. Hemijski simboli teških elementa su u nastavku:
Cd = kadmium, Hg = živa, Pb = olovo. Zato predajte potrošene punjive baterije na opštinsku
deponiju.
Prilikom nepravilnog odlaganja punjivih baterija gube se dragoceni izvori energije, a štetne
materije sadržane u punjivim baterijama predstavljaju povećanu opasnost za zdravlje i okolinu.
Selektivnim sakupljanjem / odlaganjem punjivih baterija izbegavaju se opasnosti po zdravlje i
okolinu, a recikliranjem se ponovo dobijaju dragocene sirovine.
IAN 315387
Srpska oznaka usaglašenosti
4.3 Punjenje fara / zadnjeg svetla (vidi sl. C + D)
Uklonite gumeni poklopac sa priključka za punjenje punjive baterije
17
i spojite USB-kabel
16
na priključak za punjenje punnjive baterije
17
.
Zatim priključite USB utikač USB kabla
16
sa kompjuterom / lap-topom / standardnim USB
punjačem sa 5 V DC i 500-1000 mA. U slučaju upotrebe punjača sa drugačijim karakteri-
stikama može doći do oštećenja punjive baterije, a time i fara i zadnjeg svetla. U tom slu-
čaju garancija prestaje da važi.
Far
1
i zadnje svetlo
9
poseduju kontrolni sistem punjive baterije. Kontrolni sistem punjive
baterije
2
fara treperi crveno čim se baterije isprazne te moraju biti ponovo napunjene.
Kontrolni sistem punjive baterije
11
fara zadnjeg svetla svetli crveno čim se baterije ispra-
zne te moraju biti ponovo napunjene. Za vreme punjenja kontrolni sistem punjive baterije
svetli zeleno. Ako su baterije ponovo spremne za upotrebu, sve 4 LED lampice kontrolnog
sistema punjive baterije svetle stalno, a kontrolni sistem zadnjeg svetla se gasi. Far
1
i
zadnje svetlo
9
se mogu ponovo koristiti.
Da biste postigli puni učinak integrisanih punjivih baterija, molimo Vas da punjivu bateriju
fara prvi put ne punite kraće od 6 sati ( punjiva baterija zadnjeg svetla: ne kraće od 5 sati).
Molimo Vas da ne prekidate proces punjenja čak i ako se LED lampica već ugasi. Prepo-
ručeno vreme punjenja fara iznosi 3,5 sata ( preporučeno vreme punjenja zadnjeg svetla:
2,5 sati).
5. Čišćenje i održavanje
Far i zadnje svetlo nikada ne potapajte u potpunosti u vodu. Ne upotrebljavajte korozivna
ili abrazivna sredstva za čišćenje. Time dolazi do oštećenja.
Za čišćenje i negu koristite suvu tkaninu, koja ne ostavlja vlakna.
6. Odlaganje
Pakovanje se sastoji od ekološki prihvatljivih materijala koje možete odlagati na lokalnim
mestima za reciklažu.
Mogućnosti za uklanjanje iskorišćenog proizvoda možete saznati u vašoj opštinskoj ili gradskoj
upravi.
U interesu zaštite životne sredine nemojte bacati vaš proizvod kada je iskorišćen u
kućni otpad, nego ga ponesite na odgovarajuće mesto za odlaganje otpada. Infor-
macije o mestima za sakupljanje i njihovom radnom vremenu možete dobiti u vašoj
nadležnoj administraciji.
Neispravne ili istrošene punjive baterije se moraju dati na reciklažu shodno smernici
2006/66/EZ i njenim izmenama. Vratite punjive baterije i/ili proizvod na navedene depoe.
PAŽNJA! Zadnje svetlo mora biti tako postavljeno da je referentna osa paralelna sa
osom simetrije i sa cestom.
4. Rukovanje
4.1 Uključivanje / isključivanje
Far
1
poseduje tri stepena jačine osvetljenja.
Prekidač za Uklj. / Isklj.
4
pritisnite jednom
Auto modus: Far
1
poseduje senzor
5
, koji automatski podešava
jačinu svetla fara
1
u odnosu na uslove okoline. Kada je senzor ak-
tivan
5
(auto modus) kontrolna lampica senzora
3
treperi zeleno.
pritisnite dvaput Power modus (60 lux-a) za vožnju u neosvetljenom okruženju
pritisnite triput Standard modus (30 lux-a) za vožnju u dobro osvetljenom
okruženju
pritisnite četiri puta Eco modus (15 lux-a) za vožnju u dobro osvetljenom okruženju
pritisnite pet puta isključiti
Stanje punjive baterije: Način rada punjive baterije
100 % - 75 % 4 zelene LED lampice
75 % - 50 % 3 zelene LED lampice
50 % - 25 % 2 zelene LED lampice
25 % - 10 % 1 zelena lampica svetli
10 % - 0 % 1 crvena LED lampica treperi
Kada počne da svetli kontrolni sistem punjive baterije
2
fara on svetli još najmanje 30 minuta.
4.2 Zadnje svetlo
9
Prekidač za Uklj. / Isklj.
10
pritisnite jednom uključiti
pritisnite dvaput isključiti
Kada počne da svetli kontrolni sistem punjive baterije
11
zadnjeg svetla on svetli još najmanje
30 minuta.
ŽIVOTNA OPASNOST I OPASNOST OD NESREĆE!
U slučaju upotrebe pogrešnog punjača može doći do oštećenja fara
1
zadnjeg
svetla
9
, njihovog pregrevanja, pa čak i eksplozije. U tom slučaju garancija
prestaje da važi.
2.1 Bezbednosna uputstva za punjive baterije
PAŽNJA! OPASNOST OD EKSPLOZIJE! Držite baterije / punjive
baterije van domašaja dece, ne bacajte baterije/punjive baterije u
vatru, nemojte ih premoštavati ni razdvajati.
U slučaju nepridržavanja uputstava punjive baterije se mogu isprazniti preko
njihovih krajeva. Tada postoji opasnost od curenja baterija.
Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i sluzokožom ako je došlo do curenja
tečnosti iz baterija / punjivih baterija. Prilikom kontakta sa kiselinom iz baterija
odmah isperite ugroženo mesto čistom vodom i odmah potražite pomoć lekara.
Napomena: Ako crvena LED lampica kontrolnog sistema pnjive baterije
baterije zasvetli
2
,
11
na faru
1
ili na zadnjem svetlu
9
, odmah ponovo na-
punite punjive baterije.
3. Montaža
3.1 Montaža fara (vidi sl. A)
Postavite držač
6
na željeno mesto na volanu.
Pričvrstite držač
6
pomoću gumene spojke
7
na volan. Vodite računa o tome da se
ispred fara
1
ne nalaze nikakvi predmeti.
Zategnite gumenu spojku
7
i zakačite je. Ne upotrebljavajte alat, kako biste izbegli oštećenja.
Da biste podesili optimalan ugao u odnosu na pravac vožnje, okrenite far
1
u pravilan
položaj (vidi sl. A).
Gurajte far
1
u držač
6
dok čujno ne nalegne.
Prilkom skidanja pritisnite zaključavanje fara
8
i izvucite far
1
iz držača
6
unapred.
PAŽNJA! Redovno proveravajte pravilnu podešenost Vašeg fara. Konus svetla mora po-
kazivati u smeru vožnje i ne sme se podešavati previsoko da ne ometa saobraćaj iz suprotnog
smera.
3.2 Montaža zadnjeg svetla (vidi sl. B)
Pričvrstite držač
12
pmoću gumene spojke
13
na šipku sica ili na zadnju viljušku. Vodite
računa o tome da se ispred zadnjeg svetla
9
ne nalaze nikakvi predmeti.
Zategnite gumenu spojku
13
i zakačite je. Ne upotrebljavajte alat, kako biste izbegli oštećenja.
Otpustite krstasti zavrtanj
15
držača
12
i podesite željeni ugao.
Zatim ponovo zategnite vijak. Ne upotrebljavajte alat, kako biste izbegli oštećenja.
Gurajte zadnje svetlo
9
u držač
12
dok čujno ne nalegne. Vodite računa o tome da
zadnje svetlo montirate kao na sl. B.
Da biste skinuli zadnje svetlo
9
pritisnite zaključavanje zadnjeg svetla
14
i skinite zadnje
svetlo
9
.
1.2 Opis delova
1
Far
2
Kontrolni sistem punjive baterije far
3
Senzor-kontrolna lampica far
4
Prekidač za UKLJ. / ISKLJ. fara
5
Senzor fara
6
Držač fara
7
Gumena spojka držača far
8
Zaključavanje fara
9
Zadnje svetlo
10
Prekidač za UKLJ. / ISKLJ. zadnjeg svetla
11
Kontrolni sistem punjive baterije zadnje
svetlo
12
Držač zadnjeg svetla
13
Gumena spojka držača zadnje svetlo
14
Zaključavanje zadnjeg svetla
15
Krstasti zavrtanj držač zadnje svetlo
16
USB kabel
17
Punjiva baterija-utikač za punjenje (far i
zadnje svetlo)
1.3 Obim isporuke
1 Far
1 Zadnje svetlo
1 Držač far
1 Držač zadnje svetlo
1 USB kabel
1 Uputstvo za upotrebu i montažu
1.4 Tehnički podaci
Far (samoblicajući) zadnje svetlo
Oznaka tipa: LI-3A / XC-266 Oznaka tipa: LR-2 / XC-249
Nominalna snaga: 2 W Nominalna snaga: 0,2 W
Vrsta zaštite: IP44 po DIN EN 60529 Vrsta zaštite: IP44 po DIN EN 60529
Litijum-jonska baterija: 1300 mAh, 3,7 V Litijum-jonska baterija: 300 mAh, 3,7 V
2. Bezbednosna uputstva
OPASNOST PO ŽIVOT I OPASNOST OD
POVREDA ZA DECU! Nikada ne ostavljajte decu bez nadzora sa
ambalažnim materijalom, jer postoji opasnost od gušenja usled gutanja
delova ambalaže. Deca često potcenjuju opasnosti.
Proizvod uvek držite van domašaja dece. Proizvod nije igračka!
Ovaj proizvod mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa
smanjenim psihičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom
iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upoznati sa sigurnom upotre-
bom proizvoda i posledicama koje iz toga proizilaze. Deca ne smeju da se
igraju ovim proizvodom. Čišćenje i održavanje ne smeju da izvode deca bez
nadzora. Molimo obratite pažnju da su iz garancije isključene štete prouzroko-
vane neodgovarajućim rukovanjem, nepoštovanjem uputstava za upotrebu ili
intervencijom neovlašćenih lica.
Nikako ne rastavljajte proizvod. Nenamenskom upotrebom mogu da nastanu
velike opasnosti po korisnika. Popravke dozvolite samo stručnim licima. Zamena
LED svetiljke nije moguća.
Legenda korišćenih piktograma
Pročitajte uputstva!
USB – Universal Serial Bus – veza
za priključak, npr. za kompjuter
(samo napuniti)
Opasnost po život i opasnost
od povreda za decu!
K-XXXXX
Nemački kontrolni znak Savezne
kancelarije za cestovni saobraćaj
(K sa sledecim brojem dozvole)
Imajte na umu uputstva o
upozorenjima i bezbednosti!
Proizvode i pakovanja treba odložiti
na ekološki prihvatljiv način
Pažnja! Opasnost od eksplozije!
21
PAP
Reciklažni kod za odlaganje kartona
Znak raspoznavanja
električnih i elektronskih
uređaja
Proizvod odgovara evropskim
direktivama specifičnim za proizvod
Štete po okolinu pogrešnim
odlaganjem punjivih baterija!
01
PET
Reciklažni kod za odlaganje
poliestarskih vlakana i folija
Kontrolni sistem punjive
baterije far
Srpska oznaka usaglašenosti
Zaštićen od prskajuće vode,
štiti od stranih tela
Set LED svetiljki za bicikl
1. Uvod
Čestitamo vam na kupovini vašeg novog proizvoda. Tako ste se odlučili za visokokva-
litetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je deo ovog proizvoda. Sadrži važna bezbed-
nosna uputstva, uputstva za upotrebu i odlaganje. Pre korišćenja proizvoda upoznajte
se sa svim uputstvima za rikovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo onako kako je opisano
i za navedene oblasti primene. Predajte sve dokumente prilikom isporuke proizvoda trećem licu.
1.1 Namenska upotreba
Proizvod je pogodan za osvetljavanje puta prilikom vožnje bicikla. Set LED svetiljki za bicikl je
dozvoljen kao jedino osvetljenje za sve bicikle. Emitovanje svetla ne sme biti ometano od strane
drugih delova na biciklu ili delova prtljaga. Proizvod je namenjen za vanjsku upotrebu. Nije
dopuštena drugačija upotreba od prethodno opisane ili promena proizvoda nije dozvoljena i
može dovesti do povreda i/ili oštećenja proizvoda. Štete nastale nepravilnom upotrebom nisu
obuhvaćene garancijom proizvođača. Proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
IAN 315387
Artikel-Nr. / Item No. 14155
LED BIKE LIGHT SET
B
10
14
121513
D
1617
A
7
1
8
ESC
F1
~
`
!
1
F2
@
TAB
CAPS
16
sensor
2
3
4
5
6
ESC
F1
~
`
!
1
F2
@
TAB
CAPS
C
1617
11
9
LED-FAHRRADLEUCHTEN-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
SET LED SVETILJKI ZA BICIKL
Uputstva o rukovanju i bezbednosti
Preuzmite priručnik na hrvatskom jeziku (PDF, 0.5 MB)
(Čuvajte okoliš i ovaj priručnik ispišite samo ako je nužno)

Loading…

Ocjena

Ostavite ocjenu proizvoda Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl i recite nam što mislite o njemu. Želite podijeliti svoje iskustvo s proizvodom ili postaviti pitanje? Ostavite komentar na dnu stranice.
Jeste li zadovoljni s Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl?
Da Ne
Prvi ocijenite ovaj proizvod
0 glasovi

Pridružite se razgovoru o ovom proizvodu

Ovdje možete podijeliti što mislite o Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl. Ako imate pitanja, prvo pažljivo pročitajte priručnik. Zahtjev za priručnik možete izvršiti putem našeg obrasca za kontakt.

Više o ovom priručniku

Razumijemo da je lijepo imati papirnati priručnik za svoj Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl. Uvijek možete preuzeti priručnik s naše web stranice i sami ga ispisati. Ako želite imati originalni priručnik, preporučujemo da kontaktirate Crivit. Oni bi mogli osigurati originalni priručnik. Tražite li priručnik za svoj Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl na drugom jeziku? Odaberite željeni jezik na našoj početnoj stranici i potražite broj modela da vidite imamo li ga na raspolaganju.

Tehnički podaci

Marka Crivit
Model IAN 315387
Kategorija Svjetla za bicikl
Vrsta datoteke PDF
Veličina datoteke 0.5 MB

Svi priručnici za Crivit Svjetla za bicikl
Više priručnika za Svjetla za bicikl

Često postavljana pitanja o Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl

Naš tim za podršku pretražuje korisne informacije o proizvodu i odgovore na česta pitanja. Ako u častim pitanjima naiđete na netočne informacije, obratite nam se putem obrasca za kontakt.

Koji je broj modela mog proizvoda Crivit? Potvrđeno

Iako neki Crivit proizvodi imaju alternativni broj modela, svi oni imaju IAN broj s kojim se proizvod može identificirati.

Ovo je bilo korisno (879) Čitaj više
Priručnik Crivit IAN 315387 Svjetlo za bicikl

Povezani proizvodi

Povezane kategorije